[1]
Meyer, S. 2011. NIR Spectroscopy to Identify Counterfeit Drugs: Highlights of Analytical Chemistry in Switzerland. CHIMIA. 65, 11 (Nov. 2011), 875. DOI:https://doi.org/10.2533/chimia.2011.875.