Sagorin, G., Cazeils, E., Basset, J.-F., & Reiter, M. (2021). From Pine to Perfume. CHIMIA, 75(9), 780. https://doi.org/10.2533/chimia.2021.780