[1]
S. Meyer, “NIR Spectroscopy to Identify Counterfeit Drugs: Highlights of Analytical Chemistry in Switzerland”, Chimia, vol. 65, no. 11, p. 875, Nov. 2011.