Meyer, Simon. “NIR Spectroscopy to Identify Counterfeit Drugs: Highlights of Analytical Chemistry in Switzerland”. CHIMIA, vol. 65, no. 11, Nov. 2011, p. 875, doi:10.2533/chimia.2011.875.